วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Mainแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วย : คณิตคิดสนุก
ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 (Quarter 4) ปีการศึกษา 2558

หน่วย :คณิตคิดสนุก

พื้นฐานทักษะด้านคณิตศาสตร์
             คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นประสบการณ์ที่ครูจัดให้เด็ก  ซึ่งนอกจากจะอาศัยสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็ก  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในคณิตศาสตร์ แล้วยังจะต้องอาศัยกิจกรรมที่มีการวางแผนและเตรียมการอย่างดีจากครูด้วย  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นคว้า  แก้ปัญหา  เรียนรู้   และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  มีทักษะและมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

Understanding Goal (เป้าหมายของความเข้าใจ) :
1. มีความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์: มีความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจำนวน 
- รู้ค่าของจำนวน
- การเปรียบเทียบจำนวน
- สัญลักษณ์และเรียงลำดับจำนวน
- การรวมกลุ่ม /แยกกลุ่ม
- การคงค่าของจำนวน
  2. มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
-  ความยาว น้ำหนัก เงิน และเวลา
- เข้าใจตำแหน่งทิศทางและระยะทาง (ไกล ใกล้  ซ้าย ขวา หน้า หลัง บน ล่าง ฯลฯ)
- เปรียบเทียบ (มากว่า น้อยกว่า สั้นกว่า ยาวกว่า หนักกว่า เบากว่าฯลฯ)
3. มีความคิดพื้นฐานทางเรขาคณิต
- จำแนกรูปเรขาคณิต วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ฯลฯ
- สร้างสรรค์งานศิลปะจากรูปทรงเรขาคณิต
4. มีความรู้ความเข้าใจแบบรูปความสัมพันธ์
- ต่อแบบรูปที่กำหนด
- สร้างเพิ่มเติมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถร่วมให้และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิ
- แผนภูมิวงกลม แท่งอย่างง่าย
6. มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น
 - การแก้ปัญหา
- การให้เหตุผล
-  การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
- การนำเสนอ
- มีความคิดสร้างสรรค์
           - สามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตปะจำวันได้เป็นอย่างดี      
  ระยะเวลา  : 10   สัปดาห์
ครูผู้สอน : นางสาวชุติกาญจน์ แทนไธสง
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 (Quarter 4) ปีการศึกษา 2558
สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค.ป.1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
อนุบาล 1 (5 ปี)
อนุบาล 2 (6 ปี)
จำนวน
- การใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ
- การอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวน
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การเรียงลำดับจำนวน
การรวมและการแยกกลุ่ม
- ความหมายของการรวมกลุ่มและการแยกกลุ่ม
- การรวมสิ่งต่างๆสองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 10
- การแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 10


1.นับปากเปล่า 1-10 ได้
2.บอกจำนวนของสิ่งต่างๆไม่เกิน 10 สิ่ง โดยการนับ
3.แสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดให้ตั้งแต่ 1-10
4.อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก แสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ 1- 10
5.เปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่างๆสองกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 10 ว่ามีจำนวนเท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า

6.บอกลำดับที่ของสิ่งต่างๆไม่เกิน 5 สิ่ง
7.ระบุสิ่งที่อยู่ในอันดับที่กำหนดให้
8.บอกจำนวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่งต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 10
9.บอกจำนวนที่เหลือ เมื่อแยกกลุ่มย่อยออกจาก กลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 10
1.นับปากเปล่า 1-20
2.นับปากเปล่าถอยหลัง 10 ถึง 1
3.บอกจำนวนของสิ่งต่างๆไม่เกิน 20 สิ่ง
โดยการนับ
4.แสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดให้ตั้งแต่ 1-20
5.อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก แสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ 1- 20
6.เปรียบเทียบจำนวนของสิ่งต่างๆสองกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่เกิน 20 ว่ามีจำนวนเท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า

7.บอกลำดับที่ของสิ่งต่างๆไม่เกิน 10 สิ่ง
8.ระบุสิ่งที่อยู่ในอันดับที่กำหนดให้
9.บอกจำนวนทั้งหมดที่เกิดจากการรวมสิ่งต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน 20
10.บอกจำนวนที่เหลือ เมื่อแยกกลุ่มย่อยออกจาก กลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 20
สาระที่ 2 : การวัด
มาตรฐาน ค.ป.2.1 : เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตร เงินและเวลา
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
อนุบาล 1 (5 ปี)
อนุบาล 2 (6 ปี)
ความยาว น้ำหนักและปริมาตร
- การเปรียบเทียบความยาว
- การวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
- การเรียงลำดับความยาว
- การเปรียบเทียบน้ำหนัก
- การชั่งโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
- การเรียงลำดับน้ำหนัก
- การเปรียบเทียบปริมาตร
- การตวงโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
- การเรียงลำดับปริมาตร
เงิน
-ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบัตร
เวลา
- ช่วงเวลาในแต่ละวัน
- ชื่อวันในสัปดาห์และคำที่ใช้ บอกเกี่ยวกับวัน

1.เรียงลำดับความยาว/ความสูง ของสิ่งต่างๆไม่เกิน 5 สิ่ง
2.เปรียบเทียบความยาว ความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำ ยาวกว่า สั้นกว่า สูงกว่า เตี้ยกว่า/ต่ำกว่า ยาวเท่ากัน/สูงเท่ากัน
3. เรียงลำดับน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ไม่เกิน 5 สิ่ง
4.เปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งต่างๆ โดยใช้คำ หนักกว่า เบากว่า หนักเท่ากัน
5.บอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันและกลาง เช่น เช้า เที่ยง เย็น วันนี้ พรุ่งนี้ เมื่อวานนี้
6.เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ตามช่วงเวลา

1.วัดและบอกความยาว/ความสูงของสิ่งต่างๆ ที่กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น นิ้วมือ ก้าวต่อก้าว คืบ ศอก ฯลฯ
2.ชั่งและบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ที่กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
3.ตวงและบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆที่กำหนดให้ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
4.บอกชนิดและค่าของเงินเหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท ธนบัตร 20 บาท
5.เรียนรู้วิธีการใช้เงิน เช่น การซื้อ
การขายสาระที่ 3 : เรขาคณิต
มาตรฐาน ค.ป.3.1: รู้จักใช้คำในการบอกตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
อนุบาล 1 (5 ปี)
อนุบาล 2 (6 ปี)
ตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
-การบอกตำแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต่างๆ
1.บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้คำ ข้างบน ข้างล่าง ข้างใน ข้างนอก ข้างหน้า ข้างหลัง และสิ่งต่างๆ ตามตำแหน่งที่กำหนด

1.บอกตำแหน่ง ทิศทางและระยะทางของสิ่งต่างๆที่กำหนด โดยใช้คำ ข้างบน ข้างล่าง ข้างใน ข้างนอก ข้างหน้า ข้างหลัง ระหว่างข้างซ้าย ข้างขวา ใกล้ ไกล และแสดงสิ่งต่างๆ ตามตำแหน่งทิศทาง และระยะทางที่กำหนด


มาตรฐาน ค.ป.3.2 : รู้จัก จำแนกรูปเรขาคณิต และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการจัดกระทำ
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
อนุบาล 1 (5 ปี)
อนุบาล 2 (6 ปี)
รูปเรขาคณิตสามมิติ และ รูปเรขาคณิตสองมิติ
- ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก กรวย ทรงกระบอก
- รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
- การเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตสองมิติ
- การสร้างสรรค์งานศิลปะจากรูปเรขาคณิตสามมิติและสองมิติ
1.แสดงสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่เหมือนหรือคล้าย ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กรวย ทรงกระบอก ที่กำหนดให้
2.จำแนก ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก
3.สร้างสรรค์งานจากทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กรวย ทรงกระบอก และรูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
1.แสดงสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่เหมือนหรือคล้าย ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กรวย ทรงกระบอก ที่กำหนดให้
2.จำแนก ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก
3.แสดงสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่เหมือนหรือคล้าย รูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ที่กำหนดให้
4.จำแนก รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
5.บอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาการตัด ต่อเติม พับหรือคลี่ รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
4.สร้างสรรค์งานจากทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กรวย ทรงกระบอก และรูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
สาระที่ 4 : พีชคณิต
มาตรฐาน ค.ป. 4.1: เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
อนุบาล 1 (5 ปี)
อนุบาล 2 (6 ปี)
แบบรูปและความสัมพันธ์
-แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.จับคู่สิ่งที่เหมือนกัน ตามรูปร่างรูปทรง และสี
2.วางแบบรูปให้เหมือนกับแบบรูปที่กำหนด
3.สร้างแบบรูปตามความคิดและจินตนาการของตนเอง
1.จับคู่สิ่งที่เหมือนกัน ตามรูปร่างรูปทรง และสี
2.ต่อแบบรูปให้เข้าชุดกับแบบรูปที่กำหนด
3.สร้างแบบรูปตามความคิดและจินตนาการของตนเอง

สาระที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค.ป. 5.1 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอ
สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด
อนุบาล 1 (5 ปี)
อนุบาล 2 (6 ปี)
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอ
-การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิอย่างง่าย
1.มีส่วนร่วมในการให้และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิอย่างง่าย
1.มีส่วนร่วมในการให้และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิอย่างง่าย

สาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วย : คณิตคิดสนุก  ระดับชั้นอนุบาล 2 (Quarter4) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


Week
Input
Process
Output
Outcome

1
11-15
ม.ค. 2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-10
- กระจายจำนวนตัวเลข 11

Key  Question
กระจายจำนวนตัวเลข 11 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 11
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-11
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-11
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 11

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “นกกระจบ”
- นิทานเรื่อง “ชุปก้อนหิน”
- ภาพการ์ตูนรูปสัตว์

- ครูพานักเรียนร้องเพลง “นกกระจิบ” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ซุปก่อนหิน” เพื่อทบทวนจำนวน
1-10 โดยเล่าไปวาดไป พร้อมใช้คำถาม “ มีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยกันกี่หลัง / หลังละกี่ตัว / เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกต สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีจำนวนเท่าไร “แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องครูวาดเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-10
-นักเรียนเขียนจำนวน พร้อมวาดภาพจากสื่อในห้องเรียน
-ครูนำภาพการ์ตูนรูปสัตว์แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 11 สามารถการจายตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลข 10-11
 -นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 11
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-11
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม
2 (จำนวนตัวเลข 11)

ภาระงาน
- นักเรียนร่วมกันสังเกต สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-10
- นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลข 10-11
ชิ้นงาน
- นักเรียนเขียนจำนวน พร้อมวาดภาพจากสื่อในห้องเรียน
- ทำ Web กระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 10-11
นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 11)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 11 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะก(ารแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 


Week
Input
Process
Output
Outcome

2
18-22
ม.ค. 2559

โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-11
- กระจายตัวเลข 12

Key  Question
กระจายตัวเลข 12 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของการกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 12
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-12
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-12
Show and Share :
- นำเสนอ Web กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 12

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “งองู”
- นิทานเรื่อง “งูเหลือม”
- หลอดพับ


- ครูพานักเรียนร้องเพลง “งองู” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “งูเหลือม” เพื่อทบทวนจำนวน
1-11 จากการเล่นเกมงู พร้อมออกแบบเกมจำนวนตัวเลข  พร้อมใช้คำถาม “มีจำนวนตัวเลขเท่าไร /มีวิธีการเล่นอย่างไร/ เพราะเหตุใด”


-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวิธีการเล่นเกมงู และจำนวนตัวเลขในแต่ละขั้น
1-11
 - นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปเส้นทางของงูจำนวนตัวเลข 1-11
-ครูนำหลอดพับแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 12 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 12
-นักเรียนทำ Web กระจายจำนวนตัวเลข 12
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-12
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม
2 (จำนวนตัวเลข 12)
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-11
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายจำนวนตัวเลข 12
ชิ้นงาน
- นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปเส้นทางของเจ้างูเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-11
- ทำ Web กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 12
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 12)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 12 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
25-29
ม.ค. 2559

โจทย์
- ทบทวนจำนวน 1-12
- การกระจายตัวเลขจำนวน 13

Key  Question
กระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 13 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 13
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-13
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-13
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 13

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “หนอนน้อย”
- คลิปวิดีโอเรื่อง “หนอนน้อยผจญภัย”
- หลอกพับ


- ครูพานักเรียนร้องเพลง “  หนอนน้อย   ” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการคิดเลข “นอนน้อยผจภัย“  เพื่อทบทวนจำนวน
1-12 จากการวัดสิ่งของใช้เครื่องมือวัดโดยใช้(นิ้วมือวัดหรือคืบ) พร้อมใช้คำถาม “การของเจ้าเต่าแต่ละเส้นทางมีระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทางเท่าไร/ เพราะเหตุใด”

-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงปลายของแต่ละเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-12
 -นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปเส้นทางของเจ้าเต่าจำนวนตัวเลข 1-12
-ครูนำหลอดพับแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 13 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 13
-นักเรียนทำ Web กระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 13
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-13
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม
2 (จำนวนตัวเลข 13)
ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-12
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับครอบครัวของจำนวนตัวเลข 13
ชิ้นงาน
- นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปเส้นทางของเจ้าหนอนน้อยจำนวนตัวเลข 1-12
- ทำ Web การกระจายจำนวนของจำนวนตัวเลข 13
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 13)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 13 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
1-5
ก.พ.
2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-13
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14

Key  Question
กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 14
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-14
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-14
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “เต่า”
- ลูกปัด


- ครูพานักเรียนร้องเพลง “เต่า” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมวัดระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่มาตรฐาน (ศอก) เพื่อทบทวนจำนวน 1-13 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด สิ่งของชิ้นนี้มีความยาวกี่ศอก/ เพราะเหตุใด

-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางตามจุดต่างๆโดยใช้เครื่องมือวัดที่ไม่มาตรฐาน (ศอก) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-13
 -นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุประยะทางแต่ละจุดเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-13
-ครูนำลูกปัดมาแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 14 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14
-นักเรียนทำ Web การกระจายจำนวนตัวเลข 14
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-14
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม
2 (จำนวนตัวเลข 14)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-13
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14
ชิ้นงาน
- นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปการวัดสิ่งของต่างๆทบทวนจำนวนตัวเลข 1-13
- ทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 14)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 14 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
8-12
ก.พ. 2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-14
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 15

Key  Question
การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 15 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 15
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-15
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-15
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 15

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ลูกเป็ด 5 ตัว”
- ดอกลัก
-นิทาน “ลูกหมู 3 ตัว”- ครูพานักเรียนร้องเพลง “ ลูกเป็ด 5 ตัว” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ลูกหมู
3 ตัว” เพื่อทบทวนจำนวน 1-13 จากการวัดระยะทางโดยใช้ ขาที่แข็งแรงก้าวไปตามจุดทำแหน่งต่างๆ พร้อมใช้คำถาม “จากตึกอนุบาลไปตึกพี่ประถมจะต้องเดินกี่ก้าว เพราะเหตุใด”

ตึกอนุบาล
ตึกพี่ประถม
 

-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการการวัดระยะทางเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-13
- นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปการเดินทางจากสถานที่ต่างๆทบทวนจำนวนตัวเลข 1-13
-ครูนำดอกลักแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 15 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”
--ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายจำนวนตัวเลข 15
-นักเรียนทำ Web การกระจายจำนวนตัวเลข 15
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-15
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 15)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-14
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายของจำนวนตัวเลข 15
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการการก้าวเท้าวัดระยะทางเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-14
- ทำ Web การกระจายตัวของจำนวนตัวเลข 15
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 15)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 15 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
15-19
ก.พ. 2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-15
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16

Key  Question
กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของการกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 16
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-16
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-16
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คำคล้องจอง “ 1-10
- เมล็ดมะค่าแต้

- ครูพานักเรียนท้องคำคล้องจอง “ 1-10” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนชั่งน้ำหนักสิ่งของโดยใช้เครื่องมือวชั่งน้ำหนักที่มีหน่วยไม่มาตรฐาน (เครื่องชั่งไม้) เพื่อทบทวนจำนวน
1-15 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งไหนมากกว่า < น้อยกว่า> หรือ = / เพราะเหตุใด”

-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของสิ่งของต่างๆโดยใช้การสังเกต และการคาดคะเน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-15
-นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปการการชั่งน้ำหนักของสิ่งของต่างๆเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-15
-ครูนำเมล็ดมะค่าแต้แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 16 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16
-นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-16
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม
2

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-15
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-15
- ทำ Web กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 16)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 16 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
22-26
ก.พ. 2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-16
- การกระจายของจำนวนตัวเลข 17

Key  Question
การกระจายของจำนวนตัวเลข 17 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 17
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-17
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-17
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “แตงโม”
- ลูกปัด

- ครูพานักเรียนร้องเพลง “แตงโม” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมวัดสิ่งของโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยมาตรฐาน (ตาชั่ง) เพื่อทบทวนจำนวน
1-16 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งต่างๆ มีน้ำหนักเท่าไร / เพราะเหตุใด”


-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของสิ่งของต่างๆโดยใช้เครื่องมือวัดที่มาตรฐาน (ตาชั่ง) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-16
 -นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปการชั่งน้ำหนักของสิ่งของต่างๆโดยใช้ตาชั่ง เพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-16
-ครูนำลูกปัดแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 17 สามารถกระจายตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17
-นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-17
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้-นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2
(จำนวนตัวเลข 17)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-16
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-16
- ทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 17)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 17 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
29 ก.พ.
-
4
มี.ค.
2559

โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-17
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18

Key  Question
การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 18
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-18
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-18
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “งอ งู”
- ภาพการ์ตูนรูปสัตว์


- ครูพานักเรียนท่องคำคล้องจอง “ แม่ค้าขายข้าวหลาม” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมจ่ายตลาด เพื่อทบทวนจำนวน
1-17 โดยใช้เงินเหรียญบาท พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะซื้อสิ่งของชิ้นนี้ต้องใช้เงินกี่เหรียญ/ เพราะเหตุใด”
 

-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-17
 -นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุป การเลือกชื้อของเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-17
-ครูนำภาพการ์ตูนรูปสัตว์แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 18 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายจำนวนตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18
-นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 18
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-18
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม
2
(จำนวนตัวเลข 18)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-17
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-17
- ทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 18)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 17 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
7-11
มี.ค. 2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-18
- กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 19

Key  Question
การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 19 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 19
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-19
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-19
Show and Share :
- นำเสนอ Web กราะจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 19

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ผู้มีปัญญา”
- ไม้ไอศกรีม


- ครูพานักเรียนร้องเพลง “กลมและเหลี่ยม” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่มาตรฐาน (ฝาจีบ) เพื่อทบทวนจำนวน
1-19 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งของแต่ละอย่างต้องใช้ฝาจีบกี่ฝา / เพราะเหตุใด”

 

1.        

-นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางตามจุดต่างๆโดยใช้เครื่องมือวัดที่ไม่มาตรฐาน (ฝาจีบ) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-19
- นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุประยะทางแต่ละจุดเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-19
-ครูนำไม้ไอศกรีมแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 19 สามารถกระจายตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายของจำนวนตัวเลข 19
-นักเรียนทำ Web การกระจายจำนวนตัวเลขของจำนวนตัวเลข 19
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-19
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม
2
(จำนวนตัวเลข 19)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-18
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 19
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปการวัดความยาวของสิ่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-18
- ทำ Web การกระจายตัวเลของจำนวนตัวเลข 19
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 19)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 17 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
14-18
มี.ค. 2559

โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-19
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20

Key  Question
กระกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของการกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 20
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-20
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-20
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “แมงมุม”
- ใบไม้


- ครูพานักเรียนร้องเพลง “แมงมุม  ” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่มาตรฐาน (ไม้บล็อก) เพื่อทบทวนจำนวน
1-19 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งของแต่ละอย่างต้องใช้ฝาจีบกี่ฝา / เพราะเหตุใด”

 -นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางตามจุดต่างๆโดยใช้เครื่องมือวัดที่ไม่มาตรฐาน (ไม้บล็อก) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-19
-นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุประยะทางแต่ละจุดเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-19
-ครูนำใบไม้แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 20 สามารถกระจายตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20
-นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20
-ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-20
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม
2
(จำนวนตัวเลข 20)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-19
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปการวัดความยาวของสิ่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-19
- ทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 20)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 17 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน