Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 19 และ

Week
Input
Process
Output
Outcome
9
7-11
มี.ค. 2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-18
- กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 19

Key  Question
การกระจายจำนวนตัวเลขของจำนวนตัวเลข 19 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 19
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-19
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-19
Show and Share :
- นำเสนอ Web กราะจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 19

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ผู้มีปัญญา”
- ไม้ไอศกรีม


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนร้องเพลง “กลมและเหลี่ยม” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่มาตรฐาน (ฝาจีบ) เพื่อทบทวนจำนวน
1-19 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งของแต่ละอย่างต้องใช้ฝาจีบกี่ฝา / เพราะเหตุใด”

 

1.       เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางตามจุดต่างๆโดยใช้เครื่องมือวัดที่ไม่มาตรฐาน (ฝาจีบ) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-19
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุประยะทางแต่ละจุดเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-19
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำไม้ไอศกรีมแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 19 สามารถกระจายตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายจำนวนตัวเลข 19
ใช้ :
นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 19
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-19
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
: นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2
(จำนวนตัวเลข 19)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-18
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตวเลขของจำนวนตัวเลข 19
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปการวัดความยาวของสิ่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-18
- ทำ Web การกระจายตัวเลของจำนวนตัวเลข 19
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 19)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 17 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ภาพประกอบกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น