Week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 20 และ

Week
Input
Process
Output
Outcome
10
14-18
มี.ค. 2559

โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-19
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20

Key  Question
กระกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของการกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 20
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-20
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-20
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “แมงมุม”
- ใบไม้


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนร้องเพลง “แมงมุม  ” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่มาตรฐาน (ไม้บล็อก) เพื่อทบทวนจำนวน
1-19 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งของแต่ละอย่างต้องใช้ฝาจีบกี่ฝา / เพราะเหตุใด”

 

เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางตามจุดต่างๆโดยใช้เครื่องมือวัดที่ไม่มาตรฐาน (ไม้บล็อก) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-19
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุประยะทางแต่ละจุดเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-19
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำใบไม้แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 20 สามารถกระจายตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20
ใช้ :
นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-20
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
: นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2
(จำนวนตัวเลข 20)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-19
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปการวัดความยาวของสิ่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-19
- ทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 20
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 20)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 17 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ภาพประกอบกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น