Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 16 และ

Week
Input
Process
Output
Outcome
6
15-19
ก.พ. 2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-15
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16

Key  Question
กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของการกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 16
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-16
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-16
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คำคล้องจอง “ 1-10
- เมล็ดมะค่าแต้

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนท้องคำคล้องจอง “ 1-10” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนชั่งน้ำหนักสิ่งของโดยใช้เครื่องมือวชั่งน้ำหนักที่มีหน่วยไม่มาตรฐาน (เครื่องชั่งไม้) เพื่อทบทวนจำนวน
1-15 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งไหนมากกว่า < น้อยกว่า> หรือ = / เพราะเหตุใด”

เชื่อม:
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของสิ่งของต่างๆโดยใช้การสังเกต และการคาดคะเน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-15
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปการการชั่งน้ำหนักของสิ่งของต่างๆเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-15
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำเมล็ดมะค่าแต้แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 16 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16
ใช้ :
นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-16
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
: นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-15
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-15
- ทำ Web กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 16
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 16)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 16 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 


ภาพประกอบกิจกรรมวันจันทร์ ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559ภาพประกอบกิจกรรมวันพุธ ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ภาพประกอบกิจกรรมวันศุกร์ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 6 นักเรียนได้เรียนรู้การนับก้าว โดยสาธิตวิธีการนำเก้าพพร้อมนับจำนวน และร่วมกันว่างแผนการวัดสถานที่ดังนี้ 1. นับก้าวรอบตึกอนุบาลได้จำนวนกี่ก้าว 2. ระยะทางจากตึกอนุบาลไปโรงอาหารกี่ก้าว 3. ระยะทางจากโรงอาหารไปป้อมยามก้าว นักเรียนลงมือจดโจทย์ใส่กระดาษของตนเอง หลังจากนั้นนักเรียนก็เริ่มวัดโดยการก้าวเท้าพร้อมนับจำนวนอย่างมีสติ พร้อมสรุปใส่กระดาษของตนเอง วันต่อมานักเรียนได้เรียนรู้การวัดจำนวนตัวเลข 17 จากการร่วมกันแสดงความคิดเห็นตัวเลข 17 สามารถนำตัวเลขอะไรบ้างที่สามารถนำมาบวกหรือลบได้ลงตัว นักเรียนมีความมั่นใจสามารถในการโต้ตอบแสดงความคิดเห็นรู้วิธีคิดได้อย่างหลากหลาย และในวันศุกร์นักเรียนเรียนรู้การเรียงรูปทรงเรขาคณิตที่หายปพร้อมยกตัวอย่างและให้นักเรียนออกมาเติมภาพที่หายไปพร้อมทำใบงานตกแต่งระบายสีให้สวยงาม

    ตอบลบ