Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 18 และ

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
29 ก.พ.
-
4
มี.ค.
2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-17
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18

Key  Question
การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 18
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-18
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-18
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “แม่ค้าขายข้าวหลาม”
- ภาพการ์ตูนรูปสัตว์


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนท่องคำคล้องจอง “ แม่ค้าขายข้าวหลาม” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมจ่ายตลาด เพื่อทบทวนจำนวน
1-17 โดยใช้เงินเหรียญบาท พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะซื้อสิ่งของชิ้นนี้ต้องใช้เงินกี่เหรียญ/ เพราะเหตุใด”
 เชื่อม:
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-17
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุป การเลือกชื้อของเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-17
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำภาพการ์ตูนรูปสัตว์แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 18 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายจำนวนตัวเลข 18
ใช้ :
นักเรียนทำ Web การการะจายจำนวนตัวเลข 18
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-18
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
: นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2
(จำนวนตัวเลข 18)ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-17
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เงินเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-17
- ทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 18
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 18)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 17 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ภาพประกอบกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น