Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 17 และ

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
22-26
ก.พ. 2559

โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-16
- การกระจายของจำนวนตัวเลข 17

Key  Question
การกระจายของจำนวนตัวเลข 17 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 17
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-17
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-17
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “แตงโม”
- ลูกปัด


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนร้องเพลง “แตงโม” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมวัดสิ่งของโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยมาตรฐาน (ตาชั่ง) เพื่อทบทวนจำนวน
1-16 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งต่างๆ มีน้ำหนักเท่าไร / เพราะเหตุใด”


เชื่อม:
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของสิ่งของต่างๆโดยใช้เครื่องมือวัดที่มาตรฐาน (ตาชั่ง) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-16
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปการชั่งน้ำหนักของสิ่งของต่างๆโดยใช้ตาชั่ง เพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-16
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำลูกปัดแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 17 สามารถกระจายตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17
ใช้ :
นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-17
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
: นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2
(จำนวนตัวเลข 17)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-16
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-16
- ทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 17
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 17)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 17 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 


ภาพประกอบกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น