Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 12 และ 0  
Week
Input
Process
Output
Outcome
2

โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-11
- กระจายตัวเลข 12

Key  Question
กระจายตัวเลข 12 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของการกระจายจำนวนตัวเลขของครัวจำนวนตัวเลข 12
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-12
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-12
Show and Share :
- นำเสนอ Web กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 12

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “งองู”
- นิทานเรื่อง “งูเหลือม”
- หลอดพับ


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนร้องเพลง “งองู” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “งูเหลือม” เพื่อทบทวนจำนวน
1-11 จากการเล่นเกมงู พร้อมออกแบบเกมจำนวนตัวเลข  พร้อมใช้คำถาม “มีจำนวนตัวเลขเท่าไร /มีวิธีการเล่นอย่างไร/ เพราะเหตุใด”
 


เชื่อม:
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวิธีการเล่นเกมงู และจำนวนตัวเลขในแต่ละขั้น
1-11
 ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปเส้นทางของงูจำนวนตัวเลข 1-11
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำหลอดพับแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 12 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 12
ใช้ :
นักเรียนทำ Web กระจายจำนวนตัวเลข 12
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-12
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
: นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 12)


ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-11
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายจำนวนตัวเลข 12
ชิ้นงาน
- นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปเส้นทางของเจ้างูเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-11
- ทำ Web กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 12
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 12)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 12 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 


ภาพประกอบกิจกรรม วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559ภาพประกอบกิจกรรม วันพุธที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559


ภาพประกอบกิจกรรม วันศุกร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ พี่อนุบาล 2 ได้ออกแบบเกมงูกินหางโดยครูให้นักเรียนจับคู่แล้วร่วมกันออกแบบเกมงูพร้อมเขียนจำนวน 1-20 ในตัวงูตามลำดับเพื่อเชื่อมโยงสู่จำนวน นักเรียนช่วยกันระบายสีตกแต่งให้สวยงาม วันต่อมาครูนำเข้าสู่จำนวนตัวเลข 12 โดยครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขจำนวน 12 เป็นกลุ่ม นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตอบคำถามของกลุ่มตนเองและทำใบงานของตนเองโดยครูให้นักเรียนคิดเพิ่มอีก 1 ข้อด้วยตนเอง และในวันศุกร์ครูให้นักเรียนได้เล่นเกมของตนเองที่ทำไว้ตั้งแต่วันจันทร์ โดยการทรอยรูปทรง 8 เหลี่ยมที่มีจำนสนตัวเลขที่นักเรียนทำไว้ พร้อมบวกเลขขณะที่เดินได้จำนวนเท่าใด นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นคู่ช่วยกันคิดและแก้ปัญหาจากการเล่นเกมและบวกเลข นักเรียนส่วนใหญ่สามารถบอกเลขโดยใช้เวลาในการคิดไม่นานสามารถตอบด้วยความมั่นใจค่ะ

    ตอบลบ