Week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วย : คณิตคิดสนุก  ระดับชั้นอนุบาล 2 (Quarter4) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 11 และ0

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
11-15
ม.ค. 2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-10
- กระจายจำนวนตัวเลข 11

Key  Question
กระจายจำนวนตัวเลข 11 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 11
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-11
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-11
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 11

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “นกกระจบ”
- นิทานเรื่อง “ชุปก้อนหิน”
- ภาพการ์ตูนรูปสัตว์วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนร้องเพลง “นกกระจิบ” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ซุปก่อนหิน” เพื่อทบทวนจำนวน
1-10 โดยเล่าไปวาดไป พร้อมใช้คำถาม “ มีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยกันกี่หลัง / หลังละกี่ตัว / เพราะเหตุใด”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกต สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีจำนวนเท่าไร “แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องครูวาดเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-10
ใช้ :
นักเรียนเขียนจำนวน พร้อมวาดภาพจากสื่อในห้องเรียน
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง : ครูนำภาพการ์ตูนรูปสัตว์แล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 11 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขเป็นอะไรได้บ้าง”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลข 10-11
 ใช้ : นักเรียนทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 11
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-11
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
: นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 11)


ภาระงาน
- นักเรียนร่วมกันสังเกต สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-10
- นักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลข 10-11
ชิ้นงาน
- นักเรียนเขียนจำนวน พร้อมวาดภาพจากสื่อในห้องเรียน
- ทำ Web กระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 10-11
นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 11)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 11 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะก(ารแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 


ภาพประกอบกิจกรรม วันจันทร์ ที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559ภาพประกอบกิจกรรม วันพุธ ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559ภาพประกอบกิจกรรม วันศุกร์ ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน Quarter 4 นักเรียนมีทักษะความรู้เดิมในการเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของตัวเลขต่างๆ นักเรียนสามารถรู้และเขียนเป็นสัญลักษณ์ จำนวนตัวเลข 1-10 ได้ทุกคนโดยครูทบทวนพร้อมสังเกตการเรียนรู้ตัวเลขจากสื่อในห้องเรียนพร้อมวาดภาพอุปกรณ์ในห้องเรียนมีจำนวนกี่ชิ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้และจำแนกสิ่งต่างๆรอบตัวได้ เมื่อนำสู่บทเรียนจำนวน 11 ครูกระตุ้นคำถามจำนวน 11สามารถกระจายได้จำนวนอะไรได้บ้าง นักเรียนมีความมั่นใจในการตอบร่วมแสดงความคิดเห็นและสามารถเรียนรู้ตัวเลขได้เร็มมากขึ้น

    ตอบลบ