Week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 14 และ

Week
Input
Process
Output
Outcome
4


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-13
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14

Key  Question
กระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของการกระจายจำนวนตัวเลข 14
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-14
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-14
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14

ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “เต่า”
- ลูกปัด

วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนร้องเพลง “เต่า” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูพานักเรียนเล่นเกมวัดระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่มาตรฐาน (ศอก) เพื่อทบทวนจำนวน 1-13 พร้อมคำถามกระตุ้นการคิด สิ่งของชิ้นนี้มีความยาวกี่ศอก/ เพราะเหตุใด
เชื่อม:
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางตามจุดต่างๆโดยใช้เครื่องมือวัดที่ไม่มาตรฐาน (ศอก) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-13
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปการวัดสิ่งของต่างๆเพื่อทบทวนจำนวนตัวเลข 1-13
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำลูกปัดมาแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 14 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”

เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14
ใช้ :
นักเรียนทำ Web การกระจายจำนวนตัวเลข 14
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-14
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
: นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 14)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-13
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14
ชิ้นงาน
- นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปการการวัดสิ่งของต่างๆทบทวนจำนวนตัวเลข 1-13
- ทำ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 14
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 14)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 14 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 


ภาพประกอบกิจกรรมวันจันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ภาพประกอบกิจกรรมพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 4 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการวัดจากการใช้เท้า โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมสาธิตวิธีการวัดเท้าพร้อมนับจำนวนจากสิ่งของต่างๆ เช่น กระจก ตู้ ประตู ฯลฯ แล้วเขียนใสใบงานของตนเองพร้อมวาดภาพเขียนคำศัพท์สื่อที่ใช้วัด จากการสังเกตนักเรียนแต่ละคนจะมีจำนวนเท้าที่ไม่เท่ากัน และเรียนรู้วิธีการวัดเท้าได้อย่างถูกวิธีและสื่อต่างๆรอบตัว วันต่อมานักเรียนได้เรียนรู้การวัดจำนวนตัวเลข 14 จากการใช้เมล็ดมะค่าแต้ โดยให้นักเรียนวางเมล็ดมะค่าแต้พร้อมสรุปจำนวนที่สามารถบวกกันแล้วได้เท่ากับ 14 นักเรียนได้เรียนรู้จากการสาธิตวิธีการทำกระตุ้นคำถามพร้อมยกตัวอย่างก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือทำ ในวันศุกร์มีกิจกรรมนักเรียนเดินทางไกล ครูให้นักเรียนทำใบงานคณิตศาตร์ที่บ้าน

    ตอบลบ