Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 15 และ

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
8-12
ก.พ. 2559


โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-14
- การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 15

Key  Question
การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 15 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของครอบครัวจำนวนตัวเลข 15
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-15
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-15
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 15

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน


สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “ลูกเป็ด 5 ตัว”
- ดอกลัก
-นิทาน “ลูกหมู 3 ตัว”


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :           
- ครูพานักเรียนร้องเพลง “ ลูกเป็ด 5 ตัว” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ลูกหมู
3 ตัว” เพื่อทบทวนจำนวน 1-13 จากการวัดระยะทางโดยใช้ ขาที่แข็งแรงก้าวไปตามจุดทำแหน่งต่างๆ พร้อมใช้คำถาม “จากตึกอนุบาลไปตึกพี่ประถมจะต้องเดินกี่ก้าว เพราะเหตุใด”


  เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการการวัดระยะทางเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-13
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปการเดินทางจากสถานที่ต่างๆทบทวนจำนวนตัวเลข 1-13
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำดอกลักแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 15 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายจำนวนตัวเลข 15
ใช้ :
นักเรียนทำ Web การกระจายจำนวนตัวเลข 15
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-15
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้: นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 15)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-14
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายของจำนวนตัวเลข 15
ชิ้นงาน
- นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการการก้าวเท้าวัดระยะทางเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-14
- ทำ Web การกระจายตัวของจำนวนตัวเลข 15
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 15)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 15 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ภาพประกอบกิจกรรมวันจันทร์ ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559ภาพประกอบกิจกรรมวันพุธ ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


ภาพประกอบกิจกรรมวันศุกร์ ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 5 นักเรียนได้เรียนรู้การแยกจำนวน จากการร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่างที่ครูกำหนด เช่น 10/20 สามารถแยกตัวเลขอะไรได้บ้างพร้อมเติมตัวเลขตามช่องที่ครูเว้นช่องว่างไว้ให้ วันต่อมานักเรียนได้เรียนรู้การวัดจำนวนตัวเลข 15 จากการใช้หลอดพับโดยครูกระตุ้นคำถามพร้อมยกตัวอย่าง โดยให้นักเรียนวางหลอดพับพร้อมสรุปจำนวนที่สามารถบวกกันแล้วได้เท่ากับ 15 นักเรียนได้เรียนรู้การจำแนกจำนวน เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและวิธีการคิดเลขตัวตนเองได้ลงมือทำ และในวันศุกร์นักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 15 พร้อมเรียนรู้วิธีการบวกและลบของจำนวน 16 นักเรียนเข้าใจและแสดงความคิดเห็นจากการตอบคำได้อย่างมั่นใจ ใช้วิธีคิดที่หลากหลาย

    ตอบลบ