Week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน 1- 13 และ

Week
Input
Process
Output
Outcome
3

โจทย์ :
- ทบทวนจำนวน 1-12
- การกระจายตัวเลขจำนวน 13

Key  Question
กระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 13 มีอะไรบ้าง/เพราะเหตุใด ?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่มาของจำนวนตัวเลข 13
Think Pair Share: ลำดับจำนวน 1-13
Blackboard  Share :  สัญลักษณ์แทนจำนวนและลำดับจำนวน 1-13
Show and Share :
- นำเสนอ Web การกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 13

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “หนอนน้อย”
- คลิปวิดีโอเรื่อง “หนอนน้อยผจญภัย”
- หลอกพับ


วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนร้องเพลง “  หนอนน้อย   ” เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
- ครูเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการคิดเลข “นอนน้อยผจภัย“  เพื่อทบทวนจำนวน
1-12 จากการวัดสิ่งของใช้เครื่องมือวัดโดยใช้(นิ้วมือวัดหรือคืบ) พร้อมใช้คำถาม “การของเจ้าเต่าแต่ละเส้นทางมีระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทางเท่าไร/ เพราะเหตุใด”
เชื่อม:
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวัดระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงปลายของแต่ละเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงไปสู่จำนวนตัวเลข 1-12
ใช้ :
 นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปเส้นทางของเจ้าเต่าจำนวนตัวเลข 1-12
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูนำหลอดพับแล้วกระตุ้นด้วยคำถาม “จำนวนตัวเลข 13 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 13
ใช้ :
นักเรียนทำ Web กระจายตัวเลขจำนวนตัวเลข 13
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
ครูพานักเรียนทบทวนจำนวนตัวเลข 1-13
โดยใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จำนวนตัวเลขแต่ละตัววาดภาพแทนจำนวนอย่างไรได้บ้าง/เพราะเหตุใด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้
:  นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 13)

ภาระงาน
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับจำนวน 1-12
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการกระจายตัวเลขของจำนวนตัวเลข 13
ชิ้นงาน
- นักเรียนวาดภาพระบายสีสรุปเส้นทางของหนอน้อยจำนวนตัวเลข 1-12
- ทำ Web การกระจายจำนวนของจำนวนตัวเลข 13
- นักเรียนทำแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม 2 (จำนวนตัวเลข 13)
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนจำนวน ลำดับของจำนวน
1- 13 และ 0  

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า
 - สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองได้
ทักษะด้านคณิตศาสตร์
  เกิดความรู้สึกเชิงจำนวน และตัวเลข
ทักษะการสังเกต
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรม
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง
/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ :
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยง
ความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 

ภาพประกอบกิจกรรมวันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559ภาพประกอบกิจกรรมวันพุธที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559ภาพประกอบกิจกรรมวันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 3 นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการวัดจากการใช้นิ้วคืบพร้อมนับจำนวนจากสิ่งของต่างๆ เช่น ดินสอ พัดลม ไม้กวาด ฯลฯ แล้วเขียนใสใบงานของตนเองพร้อมวาดภาพสื่อที่ใช้วัด จากการสังเกตนักเรียนแต่ละคนจะมีจำนวนคืบที่ไม่เท่ากัน วันต่อมานักเรียนได้เรียนรู้การวัดจำนวนจากหน่วยตัวจิ๋ว มีการคาดจำนวนของตัวจิ๋ว นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการว่างจำนวนร่วมกับครู นักเรียนสรุปใบงานพร้อมเพิ่มตัวจิ๋วเพื่อนให้นักเรียนได้ทำเองอีก 1 ข้อ และในวันศุกร์ครูนำหลอดพับเพื่อนำเข้าสุ่จำนวนตัวเลข 13 สามารถกระจายจำนวนตัวเลขอะไรได้บ้างนักเรียนแสดงความคิดเห็นพร้อมสรุปใส่ใบงานของตนเอง นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการวัด ได้เรียนรู้จำนวนที่หลากหลายจากการใช่เครื่องมือ นิ้วมือ (คืบ)/ตัวจิ๋ว

    ตอบลบ